How To Download?

How To Download on Mafia Scripts Việt Nam?
Hướng Dẫn Download trên Mafia Scripts Việt Nam

Choose 1 post on Mafia Scripts Việt Nam
Chọn 1 bài viết Mafia Scripts Việt Nam

Chọn Download


Close Pop-up
Tắt Pop-upRe-click on Download
Click lại lần nữa vào Download


Verify Captcha
Xác nhận Captcha


Wait 3s and click Get Link
Chờ 3 giây và ấn Get Link


Click on button  to download file
Ấn vào nút  để tải file


Done :D
Xong :D

Have Fun!!!